B i l i ş i mWeb Sitesi Zorunluluğu Yasasına Göre site içeriğinde neler olmalı?
Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar

*Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar
*Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması
*Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması
*Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular

Finansal Durum

*Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması
*Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri