B i l i ş i mMilliyet 17 Ocak / Yeni Türk Ticaret Kanununun yasalaşması ile ilgili TÜGİK Basın Açıklaması

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın TBMM’de genel bir uzlaşıyla kabul edilerek yasalaşması Türk iş dünyası için bir dönüm noktasıdır. Yeni Ticaret Kanunumuz işadamlarımızın beklentilerine ve özlemlerine cevap vermiştir.
Yeni Kanun Türk işletmelerini bütün unsurlarıyla birlikte kurumsallaşmaya yöneltecek olması nedeniyle son derece önemlidir.
Diğer yandan, Avrupa Birliği ile uyum müktesebatı çerçevesinde, değişen şartlara ve çağın gereklerine uygun bir Ticaret Kanunu ihtiyacı da önemli oranda karşılanmıştır. Zira birçok gelişmiş ülke Ticaret Hukuku mevzuatlarını uluslar arası ticaretin ve küreselleşmenin getirdiği yeni şartlar paralelinde tadil etmişlerdir. Türkiye’nin de bu sürecin bir parçası olması sevindiricidir.
Yeni Ticaret Kanunumuzla birlikte inanıyoruz ki Türkiye uluslararası ticaretin kurallarına uyan ve onun dilini konuşan bir ülke haline gelecektir.
Türk İş dünyası, işletmelerimiz ve girişimcilerimiz şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi küresel standartlara uygun kavramlar doğrultusunda rekabet piyasasının etkin aktörleri olacaklardır.
Bu anlamda yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Türkiye’nin ‘dünya ekonomisi ile entegre olma ve ekonomik istikrarını sürekli kılabilme hedefine’ de yardımcı olacağı ortadadır.
Kanunda yer alan ‘tüketicinin korunması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması, elektronik ortamda birçok işlemin hukuka uygun olarak yapılması, finansal tabloların ve denetimin uluslar arası standartlara göre hazırlanması, şirket kurmanın kolaylaştırılması, web sitesi zorunluluğu’ gibi maddeler işletmelerimizi çağdaş, rekabet edebilen ve saygın bir yapıya kavuşturacaktır.
Bundan sonra yapılması gereken reform niteliğindeki yeni Ticaret Kanunumuzun hayata geçirilmesinde hassas davranmaktır.
Kanunun getirdiği fırsatlar ve kolaylıklar iş dünyamıza, sivil toplum örgütlerimize ve girişimcilerimize her türlü iletişim kanalı kullanılarak anlatılmalıdır.
Bu çerçevede bizler TÜGİK olarak, üyelerimiz nezdinde gerekli bilgilendirme çalışmalarını başlatacağız.
Türk Ticaret Kanunumuzun ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, hazırlanması ve onaylanması aşamasında emeği geçenlere şahsım ve TÜGİK adına teşekkür ediyorum.

Erkan GÜRALTÜGİK Genel Başkanı